ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោកលីខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថ្លែងថា ត្រូវបង្កើនការអនុវត្តនូវកំណែទម្រង់ និងការបើកទូលាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការវិនិយោគបរទេស
អត្ថបទ2020-03-14 15:08October 30 2020 18:27:17

លោកលីខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថ្លែងថា ត្រូវបង្កើនការអនុវត្តនូវកំណែទម្រង់ និងការបើកទូលាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការវិនិយោគបរទេស

លោកលីខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថ្លែងថា ត្រូវបង្កើនការអនុវត្តនូវកំណែទម្រង់ និងការបើកទូលាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការវិនិយោគបរទេស

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2020-03-14 15:07October 30 2020 18:27:17

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

និពន្ធនាយកនៃ«កាសែតឧស្សាកម្មកាហ្សាក់ស្ថាន»ថ្លែងថា វិធានការរបស់ចិនក្នុងការបង្ការជំងឺឆ្លងគឺមិនស្ទាក់ស្ទើរនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពិភពលោកគួរតែរៀនសូត្រពីវិធានការរបស់ចិនក្នុងការបង្ការជំងឺឆ្លង
អត្ថបទ2020-03-12 15:54October 30 2020 18:27:17

និពន្ធនាយកនៃ«កាសែតឧស្សាកម្មកាហ្សាក់ស្ថាន»ថ្លែងថា វិធានការរបស់ចិនក្នុងការបង្ការជំងឺឆ្លងគឺមិនស្ទាក់ស្ទើរនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពិភពលោកគួរតែរៀនសូត្រពីវិធានការរបស់ចិនក្នុងការបង្ការជំងឺឆ្លង

និពន្ធនាយកនៃ«កាសែតឧស្សាកម្មកាហ្សាក់ស្ថាន»ថ្លែងថា វិធានការរបស់ចិនក្នុងការបង្ការជំងឺឆ្លងគឺមិនស្ទាក់ស្ទើរនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពិភពលោកគួរតែរៀនសូត្រពីវិធានការរបស់ចិនក្នុងការបង្ការជំងឺឆ្លង

ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនកំណត់វិធានការថ្មីមួយចំនួនស្តីពីការរក្សាស្ថិរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការវិនិយោគបរទេស ដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពល់ពីជំងឺCOVID-19
អត្ថបទ2020-03-12 15:52October 30 2020 18:27:17

ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនកំណត់វិធានការថ្មីមួយចំនួនស្តីពីការរក្សាស្ថិរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការវិនិយោគបរទេស ដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពល់ពីជំងឺCOVID-19

ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនកំណត់វិធានការថ្មីមួយចំនួនស្តីពីការរក្សាស្ថិរភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងការវិនិយោគបរទេស ដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពល់ពីជំងឺCOVID-19

< 1 ...7 8 9 10 11 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ