ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណ ៥ សែន ១ ម៉ឺននាក់ បានប៉ះពល់ដល់ប្រទេសនិងតំបន់ជាង ២០០
អត្ថបទ2020-03-28 15:47April 02 2020 18:30:18

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណ ៥ សែន ១ ម៉ឺននាក់ បានប៉ះពល់ដល់ប្រទេសនិងតំបន់ជាង ២០០

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណ ៥ សែន ១ ម៉ឺននាក់ បានប៉ះពល់ដល់ប្រទេសនិងតំបន់ជាង ២០០

ក្រសួងការបរទេសចិនលើកការតវ៉ាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលិខិតចំហរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៣
អត្ថបទ2020-03-28 15:45April 02 2020 18:30:18

ក្រសួងការបរទេសចិនលើកការតវ៉ាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលិខិតចំហរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៣

ក្រសួងការបរទេសចិនលើកការតវ៉ាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលិខិតចំហរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៣

បទវិភាគ ៖ ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាម់មួយទៀតថា ផលិតផលចិនមានសារធាតុពុល ? កុំប្រឌិតរឿងគួរឱ្យអស់សំណើចម្តងទៀតហើយ !
អត្ថបទ2020-03-26 16:57April 02 2020 18:30:18

បទវិភាគ ៖ ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាម់មួយទៀតថា ផលិតផលចិនមានសារធាតុពុល ? កុំប្រឌិតរឿងគួរឱ្យអស់សំណើចម្តងទៀតហើយ !

បទវិភាគ ៖ ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាម់មួយទៀតថា ផលិតផលចិនមានសារធាតុពុល ? កុំប្រឌិតរឿងគួរឱ្យអស់សំណើចម្តងទៀតហើយ !

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2020-03-26 15:59April 02 2020 18:30:18

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2020-03-26 15:57April 02 2020 18:30:18

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

កម្មវិធីស្តីពី“ បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19លើពិភពលោក “ នៃបុស្តិ៍ CGTN នឹងផ្សាយម្តងទៀត អំពីសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃពេទ្យចិនសែ  នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា
អត្ថបទ2020-03-26 15:56April 02 2020 18:30:18

កម្មវិធីស្តីពី“ បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19លើពិភពលោក “ នៃបុស្តិ៍ CGTN នឹងផ្សាយម្តងទៀត អំពីសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃពេទ្យចិនសែ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា

កម្មវិធីស្តីពី“ បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19លើពិភពលោក “ នៃបុស្តិ៍ CGTN នឹងផ្សាយម្តងទៀត អំពីសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃពេទ្យចិនសែ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2020-03-25 15:27April 02 2020 18:30:18

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

សម្ភារៈបង្ការជំងឺឆ្លងនៃប្រទេសចិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នានានៅលើពិភពលោក
អត្ថបទ2020-03-25 15:25April 02 2020 18:30:18

សម្ភារៈបង្ការជំងឺឆ្លងនៃប្រទេសចិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នានានៅលើពិភពលោក

សម្ភារៈបង្ការជំងឺឆ្លងនៃប្រទេសចិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់តំបន់នានានៅលើពិភពលោក

< 1 2 3 4 5 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ