ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​
អត្ថបទ2017-08-18 16:10August 19 2017 00:23:17

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក​

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន​
អត្ថបទ2017-08-18 16:09August 19 2017 00:23:17

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន​

ព័ត៌មាន​ប្រទេស​ចិន​

ប្រទេស​អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាង​ត្បូង​នឹង​បើកធ្វើ​សន្និសីទ​ពិសេស​ដើម្បី​ធ្វើការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​នៅ​សបា្តហ៍​ក្រោយ​
អត្ថបទ2017-08-18 16:08August 19 2017 00:23:17

ប្រទេស​អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាង​ត្បូង​នឹង​បើកធ្វើ​សន្និសីទ​ពិសេស​ដើម្បី​ធ្វើការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​នៅ​សបា្តហ៍​ក្រោយ​

ប្រទេស​អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាង​ត្បូង​នឹង​បើកធ្វើ​សន្និសីទ​ពិសេស​ដើម្បី​ធ្វើការ​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​នៅ​សបា្តហ៍​ក្រោយ​

បណ្តា​ប្រទេស​និង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ចំនួន​៦៩​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អំពី​ការ​កសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចិន​
អត្ថបទ2017-08-18 16:08August 19 2017 00:23:17

បណ្តា​ប្រទេស​និង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ចំនួន​៦៩​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អំពី​ការ​កសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចិន​

បណ្តា​ប្រទេស​និង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ចំនួន​៦៩​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អំពី​ការ​កសាង​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ខែ្ស​ក្រវាត់​មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​ជា​មួយ​ប្រទេស​ចិន​

លោក​យ៉ាងជាឈើ​ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋចិន​ជួបសន្ទានា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​Dunford​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេនាធិការ​កងទ័ព​ចម្រុះ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​
អត្ថបទ2017-08-18 16:07August 19 2017 00:23:17

លោក​យ៉ាងជាឈើ​ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋចិន​ជួបសន្ទានា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​Dunford​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេនាធិការ​កងទ័ព​ចម្រុះ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​

លោក​យ៉ាងជាឈើ​ទីប្រឹក្សា​កិច្ចការ​រដ្ឋចិន​ជួបសន្ទានា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​Dunford​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​សេនាធិការ​កងទ័ព​ចម្រុះ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​

ផ្នែក​ប៉ូលិស​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​បាញ់​សម្លាប់​ឧក្រិដ្ឋជន​ចំនួន​២៥​នាក់​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​បោស​សំអាត​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​មួយ
អត្ថបទ2017-08-18 15:56August 19 2017 00:23:17

ផ្នែក​ប៉ូលិស​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​បាញ់​សម្លាប់​ឧក្រិដ្ឋជន​ចំនួន​២៥​នាក់​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​បោស​សំអាត​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​មួយ

ផ្នែក​ប៉ូលិស​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​បាញ់​សម្លាប់​ឧក្រិដ្ឋជន​ចំនួន​២៥​នាក់​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​បោស​សំអាត​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​មួយ

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការ​អភិបាល​កិច្ច​ប្រទេស​នៃ​ប្រទេស​BRICS​បិទ​សម័យ​ប្រជុំ​ក្នុង​លទ្ធផល​គាប់​ប្រសើរ
អត្ថបទ2017-08-18 15:55August 19 2017 00:23:17

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការ​អភិបាល​កិច្ច​ប្រទេស​នៃ​ប្រទេស​BRICS​បិទ​សម័យ​ប្រជុំ​ក្នុង​លទ្ធផល​គាប់​ប្រសើរ

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការ​អភិបាល​កិច្ច​ប្រទេស​នៃ​ប្រទេស​BRICS​បិទ​សម័យ​ប្រជុំ​ក្នុង​លទ្ធផល​គាប់​ប្រសើរ

អំពើ​វាយប្រហារ​​ភេរវកម្ម​នៅ​ក្រុង​ Barcelona​ របស់​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​១៣នាក់​ស្លាប់និង​៨០នាក់​រងរបួស​
អត្ថបទ2017-08-18 15:41August 19 2017 00:23:17

អំពើ​វាយប្រហារ​​ភេរវកម្ម​នៅ​ក្រុង​ Barcelona​ របស់​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​១៣នាក់​ស្លាប់និង​៨០នាក់​រងរបួស​

អំពើ​វាយប្រហារ​​ភេរវកម្ម​នៅ​ក្រុង​ Barcelona​ របស់​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​១៣នាក់​ស្លាប់និង​៨០នាក់​រងរបួស​

ប្រទេស​ចិន​និង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​នឹង​រៀបចំ​បើក​ធ្វើ​កិច្ច​សន្ទនា​ថ្នាក់​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​និង​កិច្ច​សន្ទនា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ជាន់​ខ្ពស់
អត្ថបទ2017-08-18 15:40August 19 2017 00:23:17

ប្រទេស​ចិន​និង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​នឹង​រៀបចំ​បើក​ធ្វើ​កិច្ច​សន្ទនា​ថ្នាក់​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​និង​កិច្ច​សន្ទនា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ជាន់​ខ្ពស់

ប្រទេស​ចិន​និង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​នឹង​រៀបចំ​បើក​ធ្វើ​កិច្ច​សន្ទនា​ថ្នាក់​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី​និង​កិច្ច​សន្ទនា​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ជាន់​ខ្ពស់

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការ​អភិបាល​កិច្ច​ប្រទេស​ចិន​នៃ​ប្រទេស​BRICS​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ហ្វូចៀន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​សីហា
អត្ថបទ2017-08-18 15:39August 19 2017 00:23:17

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការ​អភិបាល​កិច្ច​ប្រទេស​ចិន​នៃ​ប្រទេស​BRICS​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ហ្វូចៀន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​សីហា

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការ​អភិបាល​កិច្ច​ប្រទេស​ចិន​នៃ​ប្រទេស​BRICS​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ហ្វូចៀន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​សីហា

រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ហ្វីលីពីន​ថ្លែងថា​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​កសាង​ផ្លូវសូត្រ​របស់ខ្លួន​
អត្ថបទ2017-08-18 15:36August 19 2017 00:23:17

រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ហ្វីលីពីន​ថ្លែងថា​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​កសាង​ផ្លូវសូត្រ​របស់ខ្លួន​

រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ហ្វីលីពីន​ថ្លែងថា​ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នឹង​កសាង​ផ្លូវសូត្រ​របស់ខ្លួន​

របាយការណ៍​នៃ​ធនាគារ​ពិភពលោក​អះអាងថា ​​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែ​រក្សា​កំណត់ត្រា​ដ៏​រឹងមាំ​ដដែល​
អត្ថបទ2017-08-18 15:22August 19 2017 00:23:17

របាយការណ៍​នៃ​ធនាគារ​ពិភពលោក​អះអាងថា ​​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែ​រក្សា​កំណត់ត្រា​ដ៏​រឹងមាំ​ដដែល​

របាយការណ៍​នៃ​ធនាគារ​ពិភពលោក​អះអាងថា ​​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែ​រក្សា​កំណត់ត្រា​ដ៏​រឹងមាំ​ដដែល​

ក្រសួង​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​ថ្លែងថា​ សមយុទ្ធយោធា​រវាង​ប្រទេសរុស្ស៊ី​និង​ឥណ្ឌា​គ្មាន​​ទាក់ទង​នឹង​សភាពការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ប្រទេសចិន​និងឥណ្ឌា​នោះទេ​
អត្ថបទ2017-08-18 15:22August 19 2017 00:23:17

ក្រសួង​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​ថ្លែងថា​ សមយុទ្ធយោធា​រវាង​ប្រទេសរុស្ស៊ី​និង​ឥណ្ឌា​គ្មាន​​ទាក់ទង​នឹង​សភាពការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ប្រទេសចិន​និងឥណ្ឌា​នោះទេ​

ក្រសួង​ការបរទេស​រុស្ស៊ី​ថ្លែងថា​ សមយុទ្ធយោធា​រវាង​ប្រទេសរុស្ស៊ី​និង​ឥណ្ឌា​គ្មាន​​ទាក់ទង​នឹង​សភាពការណ៍​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ប្រទេសចិន​និងឥណ្ឌា​នោះទេ​

ប្រទេសចិន​និង​ប្រទេសឡាវ​រួមគ្នា​បង្កើត​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​អន្តរជាតិ​នៅតាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន ​ដើម្បី​ជួយ​អ្នកជំងឺ​ដែល​ត្រូវ​ការសង្គ្រោះ​ឆ្លងដែន​ជាបន្ទាន់​
អត្ថបទ2017-08-18 15:21August 19 2017 00:23:17

ប្រទេសចិន​និង​ប្រទេសឡាវ​រួមគ្នា​បង្កើត​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​អន្តរជាតិ​នៅតាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន ​ដើម្បី​ជួយ​អ្នកជំងឺ​ដែល​ត្រូវ​ការសង្គ្រោះ​ឆ្លងដែន​ជាបន្ទាន់​

ប្រទេសចិន​និង​ប្រទេសឡាវ​រួមគ្នា​បង្កើត​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​អន្តរជាតិ​នៅតាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន ​ដើម្បី​ជួយ​អ្នកជំងឺ​ដែល​ត្រូវ​ការសង្គ្រោះ​ឆ្លងដែន​ជាបន្ទាន់​

សហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសចំពោះករណីវាយប្រហារនៅក្រុងBarcelona
អត្ថបទ2017-08-18 15:06August 19 2017 00:23:17

សហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសចំពោះករណីវាយប្រហារនៅក្រុងBarcelona

សហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសចំពោះករណីវាយប្រហារនៅក្រុងBarcelona

កងទ័ពជើងអាកាសចិននិងថៃធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាដោយឲ្យឈ្មោះថាឥន្រ្ទី-២០១៧
អត្ថបទ2017-08-18 11:14August 19 2017 00:23:17

កងទ័ពជើងអាកាសចិននិងថៃធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាដោយឲ្យឈ្មោះថាឥន្រ្ទី-២០១៧

កងទ័ពជើងអាកាសចិននិងថៃធ្វើលំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាដោយឲ្យឈ្មោះថាឥន្រ្ទី-២០១៧

ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រកាសថានឹងបន្តរៀបចំធ្វើការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ ២០១៩
អត្ថបទ2017-08-18 11:14August 19 2017 00:23:17

ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រកាសថានឹងបន្តរៀបចំធ្វើការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ ២០១៩

ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រកាសថានឹងបន្តរៀបចំធ្វើការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ ២០១៩

ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងអនុវត្តការផ្តល់ទិដ្ឋការនៅពេលទៅដល់ហ្វីលីពីនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយចំនួន
អត្ថបទ2017-08-18 11:13August 19 2017 00:23:17

ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងអនុវត្តការផ្តល់ទិដ្ឋការនៅពេលទៅដល់ហ្វីលីពីនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយចំនួន

ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងអនុវត្តការផ្តល់ទិដ្ឋការនៅពេលទៅដល់ហ្វីលីពីនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយចំនួន

< 1 2 3 4 5 ...30
201507习近平出访金砖上合会议

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ