ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
អត្ថបទ2017-12-16 14:30December 17 2017 06:26:51

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Saleumxay រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ឡាវ
អត្ថបទ2017-12-16 12:09December 17 2017 06:26:51

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Saleumxay រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ឡាវ

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​ Saleumxay រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ឡាវ

លោក​វ៉ាងអ៊ី​៖ ​ធ្វើ​ការងារ​សម្រាប់​ការ​លើក​កម្ពស់​​វិស័យ​ចំនួន​៦​​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ ​ដើម្បី​កសាង​សហគមន៍ ​វាសនា​រួម​តែ​មួយ​នៃ​ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​ឡានឆាង-មេគង្គ
អត្ថបទ2017-12-16 11:58December 17 2017 06:26:51

លោក​វ៉ាងអ៊ី​៖ ​ធ្វើ​ការងារ​សម្រាប់​ការ​លើក​កម្ពស់​​វិស័យ​ចំនួន​៦​​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ ​ដើម្បី​កសាង​សហគមន៍ ​វាសនា​រួម​តែ​មួយ​នៃ​ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​ឡានឆាង-មេគង្គ

លោក​វ៉ាងអ៊ី​៖ ​ធ្វើ​ការងារ​សម្រាប់​ការ​លើក​កម្ពស់​​វិស័យ​ចំនួន​៦​​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ ​ដើម្បី​កសាង​សហគមន៍ ​វាសនា​រួម​តែ​មួយ​នៃ​ប្រទេស​តាម​បណ្តោយ​ទន្លេ​ឡានឆាង-មេគង្គ

លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេសចិន​ថ្លែងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង​-​មេគង្គ​បាន​​វិវឌ្ឍ​​ពី​ដំណាក់កាល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដល់​ដំណាក់​កាល​ធំ​ធាត់
អត្ថបទ2017-12-16 11:55December 17 2017 06:26:51

លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេសចិន​ថ្លែងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង​-​មេគង្គ​បាន​​វិវឌ្ឍ​​ពី​ដំណាក់កាល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដល់​ដំណាក់​កាល​ធំ​ធាត់

លោក​វ៉ាងអ៊ី រដ្ឋមន្រ្តី​ការបរទេសចិន​ថ្លែងថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង​-​មេគង្គ​បាន​​វិវឌ្ឍ​​ពី​ដំណាក់កាល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដល់​ដំណាក់​កាល​ធំ​ធាត់

សន្និសីទ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​លើក​ទី​៣​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឡានឆាង-មេគង្គបាន​​បើក​ធ្វើ
អត្ថបទ2017-12-16 11:55December 17 2017 06:26:51

សន្និសីទ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​លើក​ទី​៣​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឡានឆាង-មេគង្គបាន​​បើក​ធ្វើ

សន្និសីទ​រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​លើក​ទី​៣​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឡានឆាង-មេគង្គបាន​​បើក​ធ្វើ

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​Nguyen Phu  Trong ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​វៀតណាម
អត្ថបទ2017-12-15 19:04December 17 2017 06:26:51

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​Nguyen Phu  Trong ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​វៀតណាម

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​Nguyen Phu  Trong ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​វៀតណាម

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​Pon Pramudivinai រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ថៃ​
អត្ថបទ2017-12-15 19:02December 17 2017 06:26:51

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​Pon Pramudivinai រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ថៃ​

លោក​វ៉ាងអ៊ី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជា​មួយ​លោក​Pon Pramudivinai រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ថៃ​

លោក វ៉ាង​ យី រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​និង​សហប្រតិបតិ្តការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​
អត្ថបទ2017-12-15 18:20December 17 2017 06:26:51

លោក វ៉ាង​ យី រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ជួប​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​និង​សហប្រតិបតិ្តការ​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា​

 ថ្ងៃទី ១៥ ខែ​ធ្នូ លោក វ៉ាង​ យី រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​ចិន​ដែល​កំពុង​ចូលរួម​សនិ្នសីទ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការ​បរទេស​លើក​ទីបី​នៃ​កិច្ច​សហប្រតិបតិ្តការ​ឡានឆាង-មេគង្គ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រុង Da Li ខេត្ត​យូណាន ប្រទេស​ចិន បាន​ជួប​ពិភាក្សា​​ជា​មួយ​លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​ការបរទេស​និង​សហប្រតិបតិ្តកា​រអន្តរជាតិ​កម្ពុជា ។

សន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសលើកទី៣នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង–មេគង្គបើកធ្វើនៅក្រុងតាលីខេត្តយូណាន
អត្ថបទ2017-12-15 18:12December 17 2017 06:26:51

សន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសលើកទី៣នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង–មេគង្គបើកធ្វើនៅក្រុងតាលីខេត្តយូណាន

សន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសលើកទី៣នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង–មេ

ព័ត៌មាន​ចិន​និង​អាស៊ាន
អត្ថបទ2017-12-15 15:56December 17 2017 06:26:51

ព័ត៌មាន​ចិន​និង​អាស៊ាន

ព័ត៌មាន​ចិន​និង​អាស៊ាន

ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អះអាង​ថា ​សង្ឃឹម​អាមេរិក​យល់​ដឹង​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​អំពី​ការ​ផល​វិបាកដ៏​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​នៃ​ការ​កំណត់​​មាត្រា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​តៃវ៉ាន់
អត្ថបទ2017-12-15 15:52December 17 2017 06:26:51

ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​អះអាង​ថា ​សង្ឃឹម​អាមេរិក​យល់​ដឹង​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​អំពី​ការ​ផល​វិបាកដ៏​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​នៃ​ការ​កំណត់​​មាត្រា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​តៃវ៉ាន់

 ថ្លែង​ក្នុង​សនិ្នសីទ​សាព័ត៌មាន​ជា​ប្រចាំ​ លោក Lu Kang អ្នក​នាំ​ពាក្យ​នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បាន​លើក​ឡើងថា គោលការណ៍​ប្រទេស​ចិន​តែ​មួយ គឺ​ជា​មូលដ្ឋាន​ផ្នែក​នយោបាយ​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ចិន​និង​អាមេរិក ប្រទេស​ចិន​ប្រឆាំង​យ៉ាង​ដាច់​ខាត​ចំពោះ​ចំណង​ទាក់​ទង​ផ្លូវ​ការ​និង​ទំនាក់​ទំនង​ផ្នែក​យោធា​រវាង​អាមេរិក​និង​តៃវ៉ាន់​ទោះ​តាម​ទម្រង់​ណា​ក៏​ដោយ​ ព្រម​និង​ប្រឆាំង​នឹង​អាមេរិក​ដែល​បាន​លក់​គ្រឿង​សព្វាវុធ​ទៅ​ឲ្យ​តៃវ៉ាន់ ។

ប្រទេស​ចិន​អះអាង​ថា នឹង​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ឲ្យ​បាន​ម៉ត់ចត់​នូវ​ព្រឹតិ្តការណ៍​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ត្រូវ​បាន​គេ​វាយ ហើយ​សង្ឃឹម​ថា ​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​រឿង​ចៃដន្យ​
អត្ថបទ2017-12-15 15:47December 17 2017 06:26:51

ប្រទេស​ចិន​អះអាង​ថា នឹង​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ឲ្យ​បាន​ម៉ត់ចត់​នូវ​ព្រឹតិ្តការណ៍​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ត្រូវ​បាន​គេ​វាយ ហើយ​សង្ឃឹម​ថា ​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​រឿង​ចៃដន្យ​

 ថ្ងៃទី ១៤ ខែ​ធ្នូ លោក Lu Kang អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការបរទេស​ចិន​បាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប៉ះ​ទង្គិច​រវាង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​និង​បុគ្គលិក​ការពារ​សនិ្តសុខ​របស់​ប្រទេស​ចិន ។ លោក Lu Kang បាន​ថ្លែង​ថា តាម​ការ​សន្និដ្ឋាន​ជា​ជំហាន​ដំបូង រឿង​នេះ​កើត​ឡើង​ក្នុង​សកម្មភាព​មួយ​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​ អំឡុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន​របស់​លោក Moon Jae in ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េ​ខាងត្បូង ។

ប្រទេស​ចិន​លើក​ឡើង​ថា​វិស័យ​សំខាន់​នៃ​ភាព​វៃឆ្លាត​សិប្បនិមិត្ត​នឹង​កកើត​ទៅ​ជា​ឧត្តមភាព​ក្នុង​ ការ​ប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ២០២០​​
អត្ថបទ2017-12-15 15:45December 17 2017 06:26:51

ប្រទេស​ចិន​លើក​ឡើង​ថា​វិស័យ​សំខាន់​នៃ​ភាព​វៃឆ្លាត​សិប្បនិមិត្ត​នឹង​កកើត​ទៅ​ជា​ឧត្តមភាព​ក្នុង​ ការ​ប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ២០២០​​

      អ្នក​សារ​ព័ត៌មាន​ទទួល​ដំណឹង​ពី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យានៃ​ប្រទេស​ចិន​នាថ្ងៃ​ទី​១៤​ខែ​ធ្នូ​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ចិន​បាន​ដាក់​ចេញ​ផែនការ​ប្រតិបត្តិ​៣​ឆ្នាំ​ពី​ឆ្នាំ​២០១៨​ដល់​ឆ្នាំ​២០២០​អំពី​ការ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ឧស្សាហកម្ម​វៃ​ឆ្លាត​សិប្ប​និមិត្ត​ជំនាន់​ថ្មី។ ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ចិន​បាន​លើក​ឡើង​ថា ដល់​ឆ្នាំ​២០២០ នឹង​ខំ​ប្រឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ផលិតផល​សំខាន់ៗ​ផ្នែក​ភាពវៃឆ្លាត​សិប្បនិមិត្ត​រីក​ចម្រើន​ដោយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ សមត្ថភាព​ជា​ស្នូល​ទាំង​មូល​ត្រូវ​លើក​កម្ពស់​យ៉ាង​លេចធ្លោ ហើយ​វិស័យសំខាន់ៗ​នឹង​ក​កើត​ទៅ​ជា​ឧត្តមភាព​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​អន្តរ​ជាតិ​៕

​ប្រទេស​ចិន​ផ្តល់​​កូន​ពូជ​ត្រី​តុកកែ​ក្រហម​ចំនួន​១​សែន​ក្បាល​ដល់​ហ្វីលីពីន​
អត្ថបទ2017-12-15 15:44December 17 2017 06:26:51

​ប្រទេស​ចិន​ផ្តល់​​កូន​ពូជ​ត្រី​តុកកែ​ក្រហម​ចំនួន​១​សែន​ក្បាល​ដល់​ហ្វីលីពីន​

 អ្នក​សារព័ត៌មាន​ទទួល​ដំណឹង​ពី​ក្រសួង​កសិកម្ម​ចិន​ថា ថ្ងៃទី ១៤ ខែ​ធ្នូ កូន​ពូជ​ត្រី​តុកកែ​ក្រហម​ចំនួន​១​សែន​ក្បាល​ដែល​ប្រទេស​ចិន​ផ្តល់​​ឲ្យ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​ជា​ជើង​ទី​មួយ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដឹក​ជញ្ជូន​ពី​កំពង់ផែ​Qing Lan ក្រុង Wen Chang ខេត្ត ហៃណាន ប្រទេស​ចិន ។

ខុទ្ទកាល័យព័ត៌មាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនដាក់ចេញសៀវភៅសក្រោមចំណងជើងថា”ដំណើរវិវឌ្ឍថ្មីក្នុងការធានានូវនីត្យានុកូលកម្មសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសចិន”
អត្ថបទ2017-12-15 15:43December 17 2017 06:26:51

ខុទ្ទកាល័យព័ត៌មាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនដាក់ចេញសៀវភៅសក្រោមចំណងជើងថា”ដំណើរវិវឌ្ឍថ្មីក្នុងការធានានូវនីត្យានុកូលកម្មសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសចិន”

ខុទ្ទកាល័យព័ត៌មាននៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋចិនដាក់ចេញសៀវភៅសក្រោមចំណងជើងថា”ដំណើរវិវឌ្ឍថ្មីក

< 1 2 3 4 5 ...30
2017APEC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ