ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណ ៥ សែន ១ ម៉ឺននាក់ បានប៉ះពល់ដល់ប្រទេសនិងតំបន់ជាង ២០០
អត្ថបទ2020-03-28 15:47December 03 2020 09:53:10

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណ ៥ សែន ១ ម៉ឺននាក់ បានប៉ះពល់ដល់ប្រទេសនិងតំបន់ជាង ២០០

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ៖ ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណ ៥ សែន ១ ម៉ឺននាក់ បានប៉ះពល់ដល់ប្រទេសនិងតំបន់ជាង ២០០

ក្រសួងការបរទេសចិនលើកការតវ៉ាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលិខិតចំហរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៣
អត្ថបទ2020-03-28 15:45December 03 2020 09:53:10

ក្រសួងការបរទេសចិនលើកការតវ៉ាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលិខិតចំហរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៣

ក្រសួងការបរទេសចិនលើកការតវ៉ាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះលិខិតចំហរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន ៣

បទវិភាគ ៖ ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាម់មួយទៀតថា ផលិតផលចិនមានសារធាតុពុល ? កុំប្រឌិតរឿងគួរឱ្យអស់សំណើចម្តងទៀតហើយ !
អត្ថបទ2020-03-26 16:57December 03 2020 09:53:10

បទវិភាគ ៖ ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាម់មួយទៀតថា ផលិតផលចិនមានសារធាតុពុល ? កុំប្រឌិតរឿងគួរឱ្យអស់សំណើចម្តងទៀតហើយ !

បទវិភាគ ៖ ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាម់មួយទៀតថា ផលិតផលចិនមានសារធាតុពុល ? កុំប្រឌិតរឿងគួរឱ្យអស់សំណើចម្តងទៀតហើយ !

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2020-03-26 15:59December 03 2020 09:53:10

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2020-03-26 15:57December 03 2020 09:53:10

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

កម្មវិធីស្តីពី“ បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19លើពិភពលោក “ នៃបុស្តិ៍ CGTN នឹងផ្សាយម្តងទៀត អំពីសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃពេទ្យចិនសែ  នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា
អត្ថបទ2020-03-26 15:56December 03 2020 09:53:10

កម្មវិធីស្តីពី“ បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19លើពិភពលោក “ នៃបុស្តិ៍ CGTN នឹងផ្សាយម្តងទៀត អំពីសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃពេទ្យចិនសែ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា

កម្មវិធីស្តីពី“ បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19លើពិភពលោក “ នៃបុស្តិ៍ CGTN នឹងផ្សាយម្តងទៀត អំពីសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរគ្នានៃពេទ្យចិនសែ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា

< 1 ...5 6 7 8 9 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ