ភាសាខ្មែរ

រដ្ឋបាលជាតិស្ថិតិចិន៖ ទំហំសរុបនៃការលក់រាយទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ បានកើនឡើង ១២,៥%

criPublished: 2022-01-17 11:22:54
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ឆ្នាំ ២០២១ ការលក់រាយទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសចិនចិនប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ សម្រេចបានទំហំសរុប ៤៤,០៨២៣ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង ១២,៥% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ ល្បឿនកំណើនក្នុងពីរឆ្នាំជាមធ្យមគឺ ៣,៩% ក្នុងនោះ ទំហំសរុបនៃការលក់រាយទំនិញប្រើប្រាស់ក្រៅពីរថយន្តគឺ ៣៩,៧០៣៧ ទី្រលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង ១២,៩%។

ឆ្នាំ ២០២១ ការលក់រាយទំនិញប្រើប្រាស់តាមអនឡាញនៅទូទាំងប្រទេសចិនសម្រេចបានទំហំ ១៣,០៨៨៤ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង ១៤,១%បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ក្នុងនោះ ការលក់រាយទំនិញជាក់ស្តែងតាមអនឡាញមានចំនួន ១០,៨០៤២ ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង ១២%៕

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn