ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

ប្រពៃណី​ប្រណាង​សេះ​និង​ក្របី​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​វិហារសួត៍​

2015-02-11 14:31:32

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ