ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

យុវជន​ម្នាក់​ផលិត​ទូក​ខ្យល់​ដើម្បី​បំរើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​

2015-02-11 14:08:45

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ