ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > វីដេអូ​ឃ្លីប > អត្ថបទ

គម្រោងព្យាបាលជម្ងឺដោយឥតគិតថ្លៃទទួលបានការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋ

2014-12-15 11:41:57

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ