ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > វីដេអូ > រៀនភាសាចិន > អត្ថបទ

រៀនភាសាចិនជាមូយសុវណ្ណ​-2

2014-11-25 17:14:49

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ