មគ្គទេសក៍​ប្រព័ន្ធសារ​ព័ត៌មាន​អាស៊ី​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​«សេចក្តីផ្តួចផ្តើម​ផ្លូវ​សូត្រ​»

មគ្គទេសក៍​ប្រព័ន្ធសារ​ព័ត៌មាន​អាស៊ី​បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​«សេចក្តីផ្តួចផ្តើម​ផ្លូវ​សូត្រ​»ឆ្នាំ 2015

សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​BOAO​ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​បើក​ធ្វើ

សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​វេទិកា​អាស៊ី​BOAO​ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​បើក​ធ្វើ

លោកXi Jinping​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​នឹង​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​អាស៊ី​ ប៊ួអៅ (BOAO)

ប្រធាន​បទ​នៃ​សន្និសីទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​វេទិកា​អាស៊ី​អៅលើក​នេះ​ គឺ​ អនាគត​ថ្មី​នៃ​អាស៊ី បោះជំហ៊ាន​ទៅ​រក​តួរ​អង្គ​រួម​វាសនា​ជា​មួយ​គ្នា ។​