ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

លោកស៊ី ជីនភីងថ្លែងថា ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធធានាអាយុជីវិតនិងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជន
អត្ថបទ2020-03-11 15:50December 03 2020 10:05:33

លោកស៊ី ជីនភីងថ្លែងថា ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធធានាអាយុជីវិតនិងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជន

លោកស៊ី ជីនភីងថ្លែងថា ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធធានាអាយុជីវិតនិងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជន

លោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ី ជីនភីង អញ្ជើញចុះទៅក្រុងវូហាន ខេត្តហ៊ូប៉ី 	ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19
អត្ថបទ2020-03-11 15:39December 03 2020 10:05:33

លោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ី ជីនភីង អញ្ជើញចុះទៅក្រុងវូហាន ខេត្តហ៊ូប៉ី ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19

លោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ី ជីនភីង អញ្ជើញចុះទៅក្រុងវូហាន ខេត្តហ៊ូប៉ី ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19

ព័ត៌មានចិន
អត្ថបទ2020-03-11 15:26December 03 2020 10:05:33

ព័ត៌មានចិន

ព័ត៌មានចិន

លោកអាបេ ស៊ីនហ្សូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកYangJiechi សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិសចិន
អត្ថបទ2020-02-29 15:21December 03 2020 10:05:33

លោកអាបេ ស៊ីនហ្សូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកYangJiechi សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិសចិន

លោកអាបេ ស៊ីនហ្សូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកYangJiechi សមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិសចិន

ព័ត៌មានពិភពលោក
អត្ថបទ2020-02-29 15:20December 03 2020 10:05:33

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានពិភពលោក

ព័ត៌មានប្រទេសចិន
អត្ថបទ2020-02-27 15:53December 03 2020 10:05:33

ព័ត៌មានប្រទេសចិន

ការបោះឆ្នោត ដើម្បីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរុស្ស៊ី នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២២ខែមេសាខាងមុខ
អត្ថបទ2020-02-27 15:51December 03 2020 10:05:33

ការបោះឆ្នោត ដើម្បីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរុស្ស៊ី នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២២ខែមេសាខាងមុខ

ការបោះឆ្នោត ដើម្បីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរុស្ស៊ី នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២២ខែមេសាខាងមុខ

< 1 ...8 9 10 11 12 ...30
PRC70ឆ្នាំSPECIAL

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ