ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

បញ្ជី​រាយ​នាម​នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់ម៉ាឡេស៊ី​បញ្ចេញ​សញ្ញា​ធំ ៣
អត្ថបទ2018-05-21 15:14May 24 2018 04:36:19

បញ្ជី​រាយ​នាម​នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់ម៉ាឡេស៊ី​បញ្ចេញ​សញ្ញា​ធំ ៣

បញ្ជី​រាយ​នាម​នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ថ្មី​របស់ម៉ាឡេស៊ី​បញ្ចេញ​សញ្ញា​ធំ ៣

ព័ត៌មាន​ចិន​
អត្ថបទ2018-05-21 15:13May 24 2018 04:36:19

ព័ត៌មាន​ចិន​

ព័ត៌មាន​ចិន​

រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក​អះអាង​ថា​ អាមេរិក​និង​ចិន​ឈាន​ដល់​កិច្ច​ព្រមព្រៀងងដោយ​ឯកភាព​គ្នា​ថាបញ្ចប់សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម
អត្ថបទ2018-05-21 15:12May 24 2018 04:36:19

រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក​អះអាង​ថា​ អាមេរិក​និង​ចិន​ឈាន​ដល់​កិច្ច​ព្រមព្រៀងងដោយ​ឯកភាព​គ្នា​ថាបញ្ចប់សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម

រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក​អះអាង​ថា​ អាមេរិក​និង​ចិន​ឈាន​ដល់​កិច្ច​ព្រមព្រៀងងដោយ​ឯកភាព​គ្នា​ថាបញ្ចប់សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Stef ​Blok​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ហូឡង់​
អត្ថបទ2018-05-21 15:09May 24 2018 04:36:19

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Stef ​Blok​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ហូឡង់​

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេសចិន​ជួបសន្ទនា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Stef ​Blok​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការបរទេស​ហូឡង់​

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការបរទេស​ចិន​ជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយ​លោក​ Roberto​ Ampuero​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការបរទេស​ស៊ីលី​
អត្ថបទ2018-05-21 15:07May 24 2018 04:36:19

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការបរទេស​ចិន​ជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយ​លោក​ Roberto​ Ampuero​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការបរទេស​ស៊ីលី​

លោក​វ៉ាងយី​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការបរទេស​ចិន​ជួបពិភាក្សាការងារ​ជាមួយ​លោក​ Roberto​ Ampuero​ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួងការបរទេស​ស៊ីលី​

លោកMaduroជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីវ៉េណេស៊ុយអេឡាម្តងទៀត
អត្ថបទ2018-05-21 14:57May 24 2018 04:36:19

លោកMaduroជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីវ៉េណេស៊ុយអេឡាម្តងទៀត

លោកMaduroជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីវ៉េណេស៊ុយអេឡាម្តងទៀត

ប្រទេសចិនសកម្មចូលរួមអភិបាលកិច្ចសុខាភិបាលទូទាំងពិភពលោក
អត្ថបទ2018-05-21 14:56May 24 2018 04:36:19

ប្រទេសចិនសកម្មចូលរួមអភិបាលកិច្ចសុខាភិបាលទូទាំងពិភពលោក

ប្រទេសចិនសកម្មចូលរួមអភិបាលកិច្ចសុខាភិបាលទូទាំងពិភពលោក

រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អង់គ្លេស​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅដល់​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន​ដើម្បី​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​អ្នក​ស្លាប់​ក្នុង​សង្គ្រាម​ប្រជុំ​កោះ​Malvinas
អត្ថបទ2018-05-21 14:42May 24 2018 04:36:19

រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អង់គ្លេស​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅដល់​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន​ដើម្បី​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​អ្នក​ស្លាប់​ក្នុង​សង្គ្រាម​ប្រជុំ​កោះ​Malvinas

រដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេស​អង់គ្លេស​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅដល់​ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន​ដើម្បី​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​អ្នក​ស្លាប់​ក្នុង​សង្គ្រាម​ប្រជុំ​កោះ​Malvinas

ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុខាភិបាល​និង​សុខភាព​ចិន​ថ្លែងថា​ ​មហាដីគោក​ចិន​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​សុខសុភមង្គល​ខាង​សុខភាព​របស់​បងប្អូលរួមជាតិ​តៃវ៉ាន់​ជាប់​រហូត
អត្ថបទ2018-05-21 14:41May 24 2018 04:36:19

ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុខាភិបាល​និង​សុខភាព​ចិន​ថ្លែងថា​ ​មហាដីគោក​ចិន​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​សុខសុភមង្គល​ខាង​សុខភាព​របស់​បងប្អូលរួមជាតិ​តៃវ៉ាន់​ជាប់​រហូត

ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សុខាភិបាល​និង​សុខភាព​ចិន​ថ្លែងថា​ ​មហាដីគោក​ចិន​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​សុខសុភមង្គល​ខាង​សុខភាព​របស់​បងប្អូលរួមជាតិ​តៃវ៉ាន់​ជាប់​រហូត

លោកវ៉ាងយី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្សង់ទីន
អត្ថបទ2018-05-21 11:40May 24 2018 04:36:19

លោកវ៉ាងយី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្សង់ទីន

លោកវ៉ាងយី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្សង់ទីន

ប្រធានប្រតិបត្តិនៃស្នងការដ្ឋានផែនការបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា ការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមាននៃអេកូបរិស្ថានប្រទេសចិនធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែង
អត្ថបទ2018-05-20 15:34May 24 2018 04:36:19

ប្រធានប្រតិបត្តិនៃស្នងការដ្ឋានផែនការបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា ការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមាននៃអេកូបរិស្ថានប្រទេសចិនធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែង

ប្រធានប្រតិបត្តិនៃស្នងការដ្ឋានផែនការបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា ការប្រែប្រួលជាវិជ្ជ

លោកស៊ីជីនភីងនិងភរិយាលោកស្រីផឹងលីយាន់ នេះគឺជាកី្តស្រឡាញ់ឯណ្ណោះ
អត្ថបទ2018-05-20 15:32May 24 2018 04:36:19

លោកស៊ីជីនភីងនិងភរិយាលោកស្រីផឹងលីយាន់ នេះគឺជាកី្តស្រឡាញ់ឯណ្ណោះ

នៅប្រទេសចិនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យថ្មី ។ ដោយសារតាមភាសាចិន ២០ឧសភាមានសម្លេងស្រដៀងគ្នានិងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកលេងបណ្តាញអ៊ីនធឺណែតនៃប្រទេសចិនបានចាត់ទុកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យក្តីស្រឡាញ់ក្នុងយុគ្គសម័យបណ្តាញអ៊ីនធឺណែត ។ ថ្ងៃនេះក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនបាននឹកដល់រឿងស្នេហារបស់លោក ស៊ីជីនភីង ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសចិននិងភរិយារបស់លោក លោកស្រី ផឹងលីយាន់ ។

ចិននិងអាមេរិកមិនធ្វើសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្ម ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងមានអារម្មណ៍ទទួលបានច្រើនជាងគេ
អត្ថបទ2018-05-20 15:29May 24 2018 04:36:19

ចិននិងអាមេរិកមិនធ្វើសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្ម ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងមានអារម្មណ៍ទទួលបានច្រើនជាងគេ

ឆ្លងតាមរយៈការចរចាយ៉ាងលំបាកលំបិនអស់រយៈពេលពីរថ្ងៃ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា តាមម៉ោងប្រទេសអាមេរិក កិច្ចពិគ្រោះពិភាក្សារវាងចិននិងអាមេរិកនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចប់ដោយគាប់ប្រសើរ ភាគីទាំងពីរប្រកាសលទ្ធផលនៃកិច្ចពិគ្រោះពិភាក្សាលើកនេះដោយបានចេញសេចកី្តថ្លែងការណ៍រួមរវាងចិននិងអាមេរិកស្តីពីកិច្ចពិគ្រោះពិភាក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាលើកនេះដែលប្រកបដោយវិជ្ជមាន លក្ខណៈស្ថាបនា និងមានផលផ្លែផ្ការ ។ លទ្ធផលនេះទទួលបានមិនងាយទេ ពិតមែនតែមិនបានបំពេញតាមសំណូមពរទាំងអស់របស់ភាគីទាំងពីរ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺជាកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយវិជ្ជមាន សមភាព សមហេតុសមផល ចែកជាដំណាក់កាលនិងមានលក្ខណៈស្ថាបនា ព្រមទាំងមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការណែនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកអភិវឌ្ឍដោយរឹងមាំ ក៏ដូចជាជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមានសិ្ថរភាពនិងមានភាពរុងរឿងផងដែរ ៕

លោកស៊ីជីនភីងលើកឡើងថា នឹងយកឈ្នះលើការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងការបំពុលបិស្ថានជាដាច់ខាត
អត្ថបទ2018-05-20 15:28May 24 2018 04:36:19

លោកស៊ីជីនភីងលើកឡើងថា នឹងយកឈ្នះលើការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងការបំពុលបិស្ថានជាដាច់ខាត

មហាសនិ្នបាតការពារអេកូបរិស្ថានទូទាំងប្រទេសចិនបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំងពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ។ លោក ស៊ីជីនភីង អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ប្រធានរដ្ឋចិន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិនបានអញ្ជើញចូលរួមមហាសនិ្នបាត ព្រមទាំងបានថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា គួរតែផ្តួចផ្តើមរៀបចំនិងចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកិច្ចកសាងអេកូ-អរិយធម៌ឲ្យបានល្អ បង្កើនកម្លាំងជំរុញយ៉ាងពេញទំហឹងនូវកិច្ចកសាងអេកូ-អរិយធម៌ និងដោះស្រាយបញ្ហាអេកូ-បរិស្ថាន ដើម្បីយកឈ្នះលើការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិស្ថានជាដាច់ខាត ក៏ដូចជាជំរុញកិច្ចកសាងអេកូ-អរិយធម៌របស់ប្រទេសចិនឡើងដល់កម្រិតថ្មី ។

< 1 2 3 4 5 6 7 ...30
2018NPC&CPPCC

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ