ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ព័ត៌មានចិន

2020-03-26 15:57:09

1 ភាគីចិនទន្ទឹងរង់ចាំសន្និសីទកំពូលពិសេស នៃមេដឹកនាំប្រទេសG20 ដើម្បីផ្តល់សញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងការរួមគ្នាទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្លង និងរក្សាស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចជាដើម ។

2 ប្រទេសចិន ចែករំលែកទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងលទ្ធផលបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 បានទាន់ពេលវេលា ជាមួយនឹងពិភពលោក ដើម្បីជំរុញសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ។

3 ប្រទេសចិន បានផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសចំនួន ៨៩ និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៤ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ។

4 ទន្ទឹមនឹងការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងប្រទេសចិន មានភាព ប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ សាលារៀននៅតំបន់នានា ក្នុងប្រទេសចិន បានចូលរៀនឡើងវិញ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

5 ករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មី ក្នុងប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា មាន៦៧ នាក់ សុទ្ធតែជាករណីមកពីក្រៅប្រទេស ៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ