ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ក្រុងក្វាងចូវប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាក្រុងបញ្ជាទិញទូទាំងពិភពលោក

2019-12-07 16:16:51

កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ មហាសន្និបាតរចនាអេកូបរិស្ថានពិភពលោកលើកទី ២ បានធ្វើឡើងនៅក្រុងក្វាងចូវប្រទេសចិន ។ នៅក្នុងមហាសន្និបាត អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទីក្រុងដំបូងគេដែលជាក្រុងបញ្ជាទិញទូទាំងពិភពលោក ក្រុងក្វាងចូវប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាក្រុងបញ្ជាទិញទូទាំងពិភពលោក ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ