ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញនិងនាំចូលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់ប្រទេសចិនពីត្រីមាសទី១ដល់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៨កើនឡើង៩,៩ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៧

2018-10-12 15:41:46

តាមទិន្នន័យនៃអគ្គនាយករដ្ឋានគយប្រទេសចិនដែលត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលាបានឲ្យដឹងថា ពីត្រីមាសទី១ដល់ត្រីមាសតី៣ឆ្នាំ២០១៨ ទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញនិងនាំចូលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់ប្រទេសចិនគឺ២២,២៨ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង៩,៩ភាគរយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០១៧។

ទិន្នន័យដែលបានប្រកាសលើកនេះក៏បានបង្ហាញថា ទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចញនិងនាំចូលគឺ៨,១៧ទ្រីលានយាន់ប្រាក់ចិន កើនឡើង១៣,៨ភាគរយ ល្បឿនកំណើននេះខ្ពស់ជាងត្រីមាសទី១និងទី២៕


ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ