ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលប្រហែលនឹងខាតបង់ប្រាក់ចំនួន ៤៧ម៉ឺនលានដុល្លារអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក

2018-03-13 18:04:39

    ថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា អ្នកវិភាគ​សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក​បានព្រមាន​ថា បើ​រដ្ឋាភិបាល​លោកត្រាំ​បង្កសង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​យ៉ាងទូលំទូលាយ នោះ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ ការខាតបង់​ខាងសេដ្ឋកិច្ច​ទូទាំងពិភពលោក​នឹងមាន​លទ្ធភាព​ដល់ ៤៧​ម៉ឺនលាន​ដុល្លារអាមេរិក ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ