ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីទប់ទល់អ្នកគេចវេសពន្ធ

2018-03-13 18:03:16

    ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា​តាមម៉ោងតំបន់ លោកអគ្គនាយក​នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​គយនិងរដ្ឋាករ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​បានប្រកាសថា អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និងរដ្ឋាករ​កម្ពុជា​បានបង្កើត​នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេត​ព្រហ្មទណ្ឌ ក្នុងតួនាទីជា​ប៉ូលិស្ត​ខាង​ពន្ធដារ ដើម្បី ទទួលខុសត្រូវ​ការស៊ើបអង្កេត​និង​ចោទប្រកាន់​អ្នករាយការណ៍ពន្ធ​មិនត្រឹមត្រូវ ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ