ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សន្និសីទលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ បានបើកធ្វើនៅប៉េកាំង (ព័ត៌មាន​ជារូបភាព)

2018-03-05 10:39:37

សន្និសីទលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ បានបើកធ្វើនៅប៉េកាំង (ព័ត៌មាន​ជារូបភាព)

សន្និសីទលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ បានបើកធ្វើនៅប៉េកាំង (ព័ត៌មាន​ជារូបភាព)

សន្និសីទលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ បានបើកធ្វើនៅប៉េកាំង (ព័ត៌មាន​ជារូបភាព)

សន្និសីទលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ បានបើកធ្វើនៅប៉េកាំង (ព័ត៌មាន​ជារូបភាព)

សន្និសីទលើកទីមួយនៃមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិននីតិកាលទី ១៣ បានបើកធ្វើនៅប៉េកាំង (ព័ត៌មាន​ជារូបភាព)

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ