ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មថៃ​បណ្តុះបណ្តាល​សហគ្រិន​ភាពជំនាន់ថ្មី​ ដើម្បី​បង្កើន​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ឡាវ​ មីយ៉ាន់ម៉ា​និង​វៀតណាម​

2018-02-13 16:10:22

    ពេល​ថ្មីៗ​កន្លង​ទៅនេះ ​លោក​ Sontirat ​Sontijirawong​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្មថៃ​បាន​បញ្ជាឲ្យ​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​បរទេស​ជំរុញ​ការងារ​ដំណាក់កាល​ទី៤នៃ​ផែនការ​ដែល​ពាណិជ្ជករ​ជំនាន់ថ្មី​ធ្វើ​កិច្ចការ​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ប្រទេស​ជិតខាង​ ហើយ​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​តាមព្រំដែន​រវាង​ប្រទេសថៃ​និង​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ឡាវ ​មីយ៉ាន់ម៉ា ​និង​វៀតណាម ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ