ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

អង្គការ​IMF អះអាងថា​ ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​​ត្រូវ​លើក​កម្ពស់​ប្រកប​ដោយ​ឱនភាព​នឹង​មាន​ការ​គំរាម​កំហែង​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ទូទាំង​ពិភពលោក​

2017-10-12 15:43:39

       ថ្ងៃទី ១១ ខែ​តុលា អង្គការ​មូលនិធិរូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិហៅកាត់​ថា​​​IMF​បាន​ថ្លែង​ថា ភាពនឹង​នរ​នៃ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទូទាំង​ពិភពលោក​កាន់​តែ​ល្អ​ជាងមុន​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ ប៉ុន្តែ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​​ត្រូវ​លើក​កម្ពស់​ប្រកប​ដោយ​ឱនភាព​នឹង​មានការ​​គំរាម​កំហែង​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ទូទាំង​ពិភពលោក ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ