ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

រដ្ឋសភា​ជប៉ុន​ចាប់​ផ្តើម​​បោះ​ឆ្នោត​មុន​ពេល​កំណត់​

2017-10-12 15:39:41

      ថ្ងៃទី ១០ ខែ​តុលា ​​រដ្ឋសភា​ជប៉ុន​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ថា​  សកម្មភាពប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ការ​​បោះ​ឆ្នោត​នៃ​សភា​ជប៉ុន​ដែល​មាន​រយៈ​ពេល ១២ ថ្ងៃ​គឺ​​ចាប់​ផ្តើមហើយ​ ។ ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ១១ ខែ​តុលា​ឡើង​ទៅ​ តំបន់​នានា​ទូទាំង​ប្រទេស​ជប៉ុន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​មុន​ពេល​កំណត់​ ៕

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ