ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

វេទិការដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេស​អឺរ៉ុបកណ្តាលនិង ខាងកើតលើកទី ៣  បានសម្ពោធបើកនៅ ក្រុង  Hang Zhou  ប្រទេសចិន

2017-09-23 15:28:04

       ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ វេទិការដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេស​អឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើតលើកទី ៣ បានសម្ពោធបើកនៅក្រុង​ Hang Zhou​ ប្រទេសចិន ។ គណៈប្រតិភូវប្បធម៌នៃ​ប្រទេសនិងប្រទេស​អឺរ៉ុបចំនួន ១៦ ​ប្រទេសនៅភាគី​កណ្តាលនិងខាងកើតអឺរ៉ុបបាន​អញ្ជើញចូលរួម​​វេទិកាលើកនេះ ដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាគម្រោងសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកវប្បធម៌ ។ 

      ក្នុងវេទិកាលើកនេះ  បណ្តាភាគីបានរួមគ្នាចេញផ្សាយ​”សេចក្តីប្រកាសក្រុង Hang Zhou​ ​ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេស​អឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើត”និង”ផែនការស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេស​អឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើតឆ្នាំ ២០១៨- ២០១៩ ” ។ 

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ