ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កិច្ចប្រជុំលើកទី ៣១ នៃក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងតំបន់នៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបានរៀបចំធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន

2017-09-18 15:51:49

ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ កិច្ចប្រជុំលើកទី ៣១ នៃក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងតំបន់នៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបានរៀបចំធ្វើនៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន ។ ​ប្រទេសជាសមាជិក​នៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃនិងតំណាងនៃគណៈកម្មាធិ​ការប្រតិបត្តិ​នៃអង្គការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងតំបន់បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកនេះ ។ គ្រប់ភាគីបានបង្ហាញពីស្ថានការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ក្នុងក្រមក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងតំបន់ដែលបានអនុវត្តកន្លងទៅ ព្រមទាំងបានអនុម័តផែនការការងារ​ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អនាគតផងដែរ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ