ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

លោក​ស្រីHalimahYacob​ក្លាយ​ជា​ប្រធានាធិបតី​ស្រ្តី​ដំបូង​គេ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​នៃ​ប្រទេស​សិង្ហបូរី

2017-09-14 15:44:43

 ថ្ងៃ​ទី​១៣​ខែ​កញ្ញា ​មន្រ្តី​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៃ​ប្រទេស​សិង្ហបូរី​បាន​ប្រកាស​ថា ​លោក​ស្រី​អតីតៈ​ប្រធាន​សភា​HalimahYacobជា​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ​តែ​មួយ​គត់​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ប្រធានាធិបតី​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​តែងតាំង​ជា​ប្រធានាធិបតី​អាណត្តិ​ទី​៨​នៃ​ប្រទេស​សិង្ហបូរី​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។​លោក​ស្រី​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធានាធិបតី​ស្ត្រី​ដំបូង​គេ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​នៃ​ប្រទេស​សិង្ហបូរី។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ