ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សម្ព័ន្ធ​អន្តរជាតិ​ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​អាមេរិក​ធ្វើ​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​អាកាស​ទៅ​លើ​ស៊ីរី​បណ្តាល​ឲ្យ​ជន​ស៊ីវិល​ចំនួន​២២​នាក់​បាន​ស្លាប់

2017-09-14 15:44:13

  ថ្ងៃ​ទី​១៣​ខែ​កញ្ញ​ សម្ព័ន្ធ​អន្តរជាតិ​ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​អាមេរិក​បាន​បំផុស​ការ​វាយ​ប្រហារ​តាម​អាកាស​ទៅ​លើ​គោលដៅ​ក្នុង​ដែន​ដី​ស៊ីរី ​បណ្តាល​ឲ្យ​ជន​ស៊ីវិល​ចំនួន​២២​នាក់​បាន​ស្លាប់។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ