ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សន្និសីទ​លើកទី ១៨ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​វប្បធម៌មនុស្សជាតិ​​រវាង​ចិន-រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើម​ហើយ

2017-09-14 15:20:07

ថ្ងៃទី ១២ ខែ​កញ្ញា​ នៅក្រុង​ Guangzhou ប្រទេស​ចិន​ លោកស្រី​ Liuyandong ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន​និង​ជា​ប្រធាន​​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​វប្បធម៌មនុស្សជាតិ​​រវាង​ចិន-រុស្ស៊ីតំណាង​ភាគីចិននិង​លោក​Golodets​ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​រុស្ស៊ី​និង​ជាប្រធាន​ ​នៃគណៈកម្មាធិការ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​វប្បធម៌មនុស្សជាតិ​​រវាង​ចិន-រុស្ស៊ីតំណាង​ភាគីរុស្ស៊ីន​រួម​គ្នា​ធ្វើ​ជាសហ​អធិបតី​បើក​សន្និសីទ​លើកទី ១៨ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​វប្បធម៌មនុស្សជាតិ​​រវាង​ចិន-រុស្ស៊ី ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ