ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សកលវិទ្យាល័យ​JiNan​ក្រុង​GuangZhou​ប្រទេស​ចិន​រំលឹក​ខួប​ទី​៩០​នៃ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​អាស៊ាន​និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ពី​អាណិកជន​ចិន​និង​ជន​ជាតិ​ចិន​កាន់​សញ្ជាតិ​បរទេស

2017-07-17 15:10:32

     ថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែ​កក្កដា ​សន្និសីទ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ជា​អន្តរជាតិ​ស្តីពី​ការ​រំលឹក​ខួប​ទី​៩០​នៃ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​អាស៊ាន​និង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ពី​អាណិកជន​ចិន​និង​ជន​ជាតិ​ចិន​កាន់​សញ្ជាតិ​បរទេស​មាន​រយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​បាន​បញ្ចប់​នៅ​ទី​ក្រុង​GuangZhou​ប្រទេស​ចិន។

    សន្និសីទ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​លើក​នេះ​នៅ​បាន​បើក​វេទិកា​ស្តីពី​អាណិកជន​ចិន​និង​ជន​ជាតិ​ចិន​កាន់​សញ្ជាតិ​បរទេស​ព្រម​ទាំង​វេទិកា​រំលឹក​ខួប​ទី​៥០​នៃ​ការ​បង្កើត​សមាគមន៍​អាស៊ាន​ផង​ដែរ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ