ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អង់គ្លេស​ថ្លែង​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស​បាន​ធ្វើការគិតពិចារណា​អំពីការរៀបចំ​​ចាត់ចែង​អន្តរកាល​នៃការ​ដកចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប

2017-07-17 15:01:07

    ថ្ងៃទី ១៦ ខែ​កក្កដា លោក Philip Hammond រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អង់គ្លេស​បាន​ថ្លែ​ងថា​ ដើម្បី​ការពារ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​​ឲ្យ​បានកាន់តែ​ល្អ​ រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស​បានទទួលស្គាល់នូវ​តម្រូវ​ការ​នៃ​ការរៀបចំ​​ចាត់ចែង​អន្តរកាល​នៃ​ការ​​ដកចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ