ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​និង​សហភាពអឺរ៉ុប​ចាប់ដំណើរ​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ​ផែ្នក​សន្តិសុខ​នុយគេ្ល​អ៊ែរ​

2017-07-17 14:42:16

   ថៃ្ងទី​១៥​ ខែ​កក្កដា​ តាម​ប្រព័ន្ធសារព័ត៌មាន​អ៊ីរ៉ង់​បាន​ចេញផ្សាយ​ដំណឹង​ឲ្យដឹង​ថា​ នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់​និង​សហភាពអឺរ៉ុប​បាន​ចាប់ដំណើរ​កម្មវិធី​សហប្រតិបត្តិការ​ផែ្នក​សន្តិសុខ​នុយគេ្លអ៊ែរ​ជាមួយ​គ្នា៕​

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ