ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

កិច្ចជំនួបតំបន់ Hakone នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកបានសម្ពោធបើក ​ដើម្បី​ពិគ្រោះពិភាក្សាថា តើគួរកែសម្រួល មាត្រាមួយចំនួន ក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀងដែរ​ឬទេ

2017-07-13 17:57:43

ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រៅពី​សហរដ្ឋអាមេរិក កិច្ចប្រជុំមន្ត្រី​ក្រុម​ចរចា​របស់ប្រទេសទាំង ១១ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកបានសម្ពោធបើកនៅតំបន់​ Hakone ខេត្ត Kanagawa-ken​ របស់ប្រទេសជប៉ុន ។ ភារកិច្ចសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំលើកនេះ គឺការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌសម្រួលសពុលភាពនៃ​កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ​អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក ព្រមទាំងពិគ្រោះពិភាក្សាថាតើរគួរកែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែរឬទេ ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ