ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ស្ថាប័នចិននិងថៃ​បើកធ្វើកិច្ច​ពិគ្រោះពិភាក្សា ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្ម និង វិនិយោគ ​​ឆ្លង​ដែនរបស់ប្រទេសថៃ

2017-05-19 18:08:57

ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ​ឆ្លងកាត់​ដែនបានរៀបចំធ្វើនៅក្រុងបាងកក​ប្រទេសថៃ ​ដែលមានប្រទេសចិននិងថៃមានតំណាងក្រុមហ៊ុនជាង​ ៣០០​ នាក់មកពីប្រទេសចិននិងថៃ​​បានចូលរួមកចិ្ច​ពិគ្រោះពិភាក្សានេះ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ