ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

ពិធីសម្ពោធបើក​នៃ​វេទិកាកំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​អំពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​បាន​បើកធ្វើ​នៅក្រុងប៉េកាំង​  

2017-05-14 09:31:16

    ថ្ងៃទី១៤ ​ខែឧសភា ​ឆ្នាំ ២០១៧​ ពិធី​សម្ពោធបើក​នៃ​វេទិកាកំពូល​សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​អំពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ខ្សែក្រវាត់មួយ​និង​ផ្លូវមួយ​បាន​បើកធ្វើ​នៅ​ក្រុងប៉េកាំង ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ