ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > ព័ត៌មាន > អត្ថបទ

សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ធ្វើមជ្ឈត្តកម្មម្តងទៀត​ចំពោះផលិតផលដែកថែបរបស់ប្រទេស​ចិន​  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានសម្តែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង  

2017-02-05 16:53:07

ពេលកន្លងទៅនេះ សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ធ្វើមជ្ឈត្តកម្មម្តងទៀតចំពោះផលិតផលដែកថែបរបស់ប្រទេស​ចិន​ ​ អ្នកទទួលខុសត្រូវ​មានពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានសម្តែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើនិងការសម្រេច​របស់ភាគីអាមេរិក ហើយបាន​ថ្លែងថា នឹងចាត់វិធានការដ៏ចាំបាច់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិសមភាពនិងយត្តិធ៍មរបស់សហគ្រាសចិន ។

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

វិនិយោគ​ជាមួយ​ស្នាម​ញញឹម​

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ