ទំព័រនេះ​ទំព័រដើម > តន្រ្តីអនឡាញ > អត្ថបទ

នាទីភ្លេងនិងចម្រៀង១៤

2014-12-17 15:36:30

នាទីភ្លេងនិងចម្រៀង១៤នាទីភ្លេង និង ចម្រៀង

ពិធីករ រតនៈ

ឧទ្ទេសនាមអំពីតារាចម្រៀងតៃវ៉ាន់

លោក ចូវ ជាលុន 

ហៅ Jay Chou

ឧទ្ទេសនាមជាពិសេស

ចាប់អារម្មណ៍​ដល់​យើងខ្ញុំ